Agenda

2020
Iedereen aan de slag met energie besparen

8 september 2020
Bijdrage Borne aan RES +Concept RES-bod in politiek beraad.

29 september 2020
Instemmen met bijdrage Borne aan RES Wensen en bedenkingen concept RES-bod

24 november 2020
Concept Energievisie Borne in College

11 december 2020
Bespreken 1e concept RES 1.0 en Concept Regionale Warmte Structuurvisie (RWS)

November-december 2020
Eventuele aanpassingen aan de RES

December 2020 - januari 2021
Inspraakperiode concept Energievisie Borne Informatieavond Raad over de Warmtetransitie

19 februari 2021
Bestuurlijke én ambtelijke bijeenkomst bespreken concept RES 1.0

Februari 2020 – maart 2021
Verwerken inspraakreacties in de concept Energievisie Borne

Mei 2021
Vaststelling RES in Raad

Juni 2021
Vaststellen Energievisie in de raad

2022
WUP’s voor Wensink-Zuid en Letterveld -Oldhof [Samen met inwoners maken we de eerste wijkuitvoeringsplannen om van het aardgas af te gaan]

2022-2030
WUP’s voor alle wijken en dorpen [Samen met inwoners maken we voor alle wijken en dorpen in de gemeente Borne wijkuitvoeringsplannen om van het aardgas af te gaan]

2030
49% minder CO2 uitstoot

2030
We wekken ruim 45% van onze elektriciteit duurzaam op

2030
Wensink-Zuid en Letterveld-Oldhof aardgasloos [Uiterlijk 2030 zijn deze twee wijken overgegaan op duurzame warmte en gebruiken inwoners geen aardgas meer om hun woning te verwarmen]

2050
Borne is CO2-neutraal en wekt haar elektriciteit duurzaam op